priyatelnf       

«»

.: 5,0 % ., . . : 12 %
: 180
1,5.

 

 priyatelpsheno

"   "

.: 4,9% ., . . : 12 %
: 180
1,5.


priyatelzhivoe  


– 4,5%
– 11,5%
: 120
1,5.
priyatelkrepkoe

«»

.: 7,0 % ., . . : 16 %
1,5.
: 180
1,5.

priyatelyantarnoe

«»

.: 5,0% .,
 . . : 12 %
: 180
1,5.

 

Бутылочное пиво